Privacystatement › Groningen Bereikbaar

Privacystatement › Groningen Bereikbaar

Privacystatement

Privacystatement

Groningen Bereikbaar is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet haar uiterste best deze actueel en juist te houden. Mocht u desondanks toch iets zien dat niet correct is of hebt u suggesties ter verbetering van onze website, laat ons dat dan weten via info@groningenbereikbaar.nl. Wij stellen uw reactie zeer op prijs.

Verzamelen van persoonsgegevens

Tijdens uw contact met Groningen Bereikbaar bij deelname aan mobiliteitsprojecten, via het bezoek van onze website of via onze (telefonische) helpdesk, verzamelen wij uw persoonsgegevens. Dit gebeurt zowel direct (via een verzoek om uw gegevens te mogen registreren en te verwerken) als indirect. Groningen Bereikbaar gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de in dit privacystatement omschreven doeleinden. Groningen Bereikbaar volgt de regelgeving in de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 2018).

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht. Het gaat dan om gegevens zoals uw naam en adres, maar ook gegevens zoals uw e-mailadres of welke producten en/of diensten u van Groningen Bereikbaar afneemt. In geval u deelneemt aan gedragsbeïnvloeding-projecten gaat het ook om uw reisgegevens.

Verwerkingsdoelen

Groningen Bereikbaar verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Het ontplooien en uitvoeren van initiatieven die bijdragen aan een blijvend goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad Groningen en regio Noord-Nederland in combinatie met een economisch duurzame ontwikkeling.
  2. Het realiseren van een samenhangend pakket aan maatregelen voor forensen, het goederenverkeer, bezoekers tijdens topdagen en evenementen evenals het zakelijk verkeer met als doel spitsmijdingen te realiseren.
  3. Het realiseren van structureel ander reis- en werkgedrag bij verschillende reizigersgroepen in de regio Groningen door een pakket aan maatregelen gericht op het stimuleren van slim werken en slim reizen.
  4. De evaluatie en monitoring van de doelstellingen van Groningen Bereikbaar en de behaalde resultaten, inclusief het verder ontwikkelen en verbeteren van de producten en diensten.
  5. Het maken van statistische en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek en voor de bedrijfsvoering van Groningen Bereikbaar.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor het leveren van producten en diensten

  • Toezenden van informatie: als u aangeeft dat u per e-mail geïnformeerd wenst te worden over onze producten en diensten, gebruiken wij met uw toestemming uw gegevens om u per e-mail te informeren. U kunt uw toestemming voor het verzenden van e-mailberichten ook weer intrekken, waarna u niet langer informatie per e-mail van Groningen Bereikbaar ontvangt.
  • Deelname aan acties, enquêtes en prijsvragen: als u reageert op een actie, enquête of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en/of e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze marketingacties te meten.
  • Leveren van producten en diensten: daarnaast hebben wij in sommige gevallen uw adresgegevens nodig om de door u verzochte informatie en/of bestelde producten per post toe te sturen. Voor diensten of producten zoals een Groningen Bereikbaar OV-probeerkaart of deelname aan een mobiliteitsproject, hebben wij in een aantal gevallen aanvullende gegevens nodig.
  • Deelname aan gedragsbeïnvloedingsprojecten: als u deelneemt aan gedragsbeïnvloedings-projecten is het van belang u adviezen te kunnen geven over uw reisgedrag en te kunnen meten of met het betreffende project de bereikbaarheidsdoelstellingen worden behaald. Uw reisgedrag en reisbewegingen dienen hiervoor te worden geregistreerd en daarnaar dienen analyses te worden verricht. Groningen Bereikbaar draagt er zorg voor dat op basis van dergelijke analyses te publiceren onderzoeksresultaten niet zijn te herleiden tot individuele personen en anonimiteit is gewaarborgd.

Bovenstaande gegevens verzamelen wij alleen als u tijdens de aanvraag daarvoor toestemming hebt gegeven. Tijdens het aanvraagproces wordt u er op gewezen welke persoonsgegevens wij precies van u nodig hebben om het betreffende product of dienst te kunnen leveren.

Geen gebruik van gegevens door derden

Groningen Bereikbaar stelt zonder uw toestemming in geen enkel geval uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook worden uw gegevens niet verkocht. Groningen Bereikbaar kan in bepaalde gevallen bij wet worden verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan houden wij ons uiteraard ook aan deze wettelijke verplichting en aan de eisen zoals die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

Klikgedrag en cookies (alleen van toepassing op bezoekers van de website)

Groningen Bereikbaar verzamelt via Google Analytics geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag van bezoekers. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Het verzamelen van die gegevens doen we via cookies. Groningen Bereikbaar kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende websites en de duur van de gebruikerssessie. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Groningen Bereikbaar haar dienstverlening steeds kan verbeteren. Een deel van uw IP-adres blijft voor ons anoniem, we kunnen de gegevens dus niet herleiden naar personen of persoonlijke gegevens. We delen onze websitestatistieken niet met Google. U kunt cookies zelf ook uitschakelen in uw browser.

Websites van derden (alleen van toepassing op bezoekers van de website)

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links met deze website zijn verbonden.

Verwijderen persoonsgegevens

Uw gegevens verwijderen we automatisch uit ons bestand als wij deze niet meer nodig hebben voor onze dienstverlening. Als u verzoekt om verwijdering van uw gegevens, zullen wij uw gegevens in principe vernietigen. Als deze vernietiging consequenties heeft voor onze dienstverlening stellen wij u daarvan op de hoogte, alvorens tot vernietiging over te gaan.

Meldplicht datalekken

Wanneer sprake is van een datalek (een inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens) bij Groningen Bereikbaar, welke leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens melden wij dat aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer een datalek ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer zullen wij dat ook aan u melden.

Wijzigingen

Groningen Bereikbaar behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Het verdient aanbeveling om dit privacystatement geregeld te raadplegen.

Vragen?

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen.

Laatst gewijzigd: 18 april 2019