Werkgroepen voor Noorderhoogebrug en Bedum › Groningen Bereikbaar

Werkgroepen voor Noorderhoogebrug en Bedum › Groningen Bereikbaar

Werkgroepen voor Noorderhoogebrug en Bedum

Werkgroepen voor Noorderhoogebrug en Bedum

10 december 2013
De plannen rondom de aanpak van de N361 en de rondweg bij Bedum worden concreter. Zo starten Noorderhoogebrug (aansluiting Noordelijke Ringweg/N361) en Bedum (oostelijke aansluiting) halverwege januari 2014 met werkgroepen die bestaan uit omwonenden en andere betrokkenen. Deze werkgroepen mogen de nieuwe tracés rondom de aanpak van de N361 in hun woonomgeving mede bepalen. De verwachting is dat voor de zomer van 2014 de voorkeurstracés bekend zijn. Eind juni van dit jaar hebben Provinciale Staten ingestemd met het voorstel van het college om het maatregelenpakket voor de N361, de noordelijke rondweg bij Winsum en de oostelijke rondweg bij Bedum verder uit te werken. Zowel het college van Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten heeft aangegeven de omwonenden te betrekken bij de uitwerking van de plannen en de verschillende alternatieven.

Werkgroep

De aansluiting van Noorderhoogebrug op de N361 en de rondweg bij Bedum staan als eerste op de planning. Voor beide projecten wordt een werkgroep opgericht, met daarin een representatieve vertegenwoordiging uit de omgeving. Zij denken mee over de mogelijkheden van een voorkeurstracé. De werkgroep in Noorderhoogebrug sluit aan op een al bestaande groep met diverse vertegenwoordigers uit en rondom Noorderhoogebrug.  Bedum krijgt deze week via de huis-aan-huisbladen (advertentie) en via een huis-aan-huismailing in het betrokken gebied een uitnodiging met het verzoek voor deelname aan de werkgroep. Voor beide deelprojecten geldt dat het streven is om in juni 2014 het voorkeurstracé dan aan de omgeving van respectievelijk Noorderhoogebrug en Bedum te presenteren, waarop vervolgens een inspraakprocedure start. In het najaar van 2014 nemen Provinciale Staten dan een definitief besluit, waarna de verdere detailuitwerking van de plannen start. 

Aanpak N361

De uitwerking van de plannen voor de aanpak van de N361 en de oostelijke rondweg bij Bedum vinden in aparte deelprojecten plaats. De aansluiting Noorderhoogebrug met de N361 en de rondweg bij Bedum staan als eerste op de planning. Medio voorjaar 2014 start de verkenning van de mogelijkheden voor de verbetering van de wegverbinding N361 tussen Winsum en Groningen (verkeersveiligheid en kwaliteit van doorstroming). Vervolgens is er aandacht voor de verdere uitwerking van de deelprojecten ‘herinrichting van de dorpen Winsum, Sauwerd en Adorp’ en een noordelijke verbindingsweg om Winsum. Per deelproject krijgen betrokkenen nadere informatie over de aanpak en mogelijkheden voor het leveren van inbreng.

Addendum op coalitieakkoord

Eind april dit jaar werd bekend dat er extra geld beschikbaar is om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en de doorstroming op en rondom de N361 te verbeteren. Het gaat hier specifiek om een nieuwe aansluiting van de N361 op de noordelijke ringweg bij Noorderhoogebrug, de aanleg van een parallelstructuur langs de N361 tussen Groningen en Winsum, waardoor het aantal aansluitingen fors verminderd en de landbouwvoertuigen niet meer gebruik hoeven te maken van de N361 en een verbetering  van de leefbaarheid in en rondom Winsum, Sauwerd en Adorp. Tevens zal er geïnvesteerd worden in een noordelijke rondweg in Winsum om de Onderdendamsterweg te ontlasten en voor een oostelijke rondweg rond Bedum, zodat de hoeveelheid  vrachtverkeer in het centrum van dit dorp fors vermindert. De totale kosten voor dit pakket zijn geraamd op circa  41 miljoen euro.