Groningers kunnen vanaf 30 augustus inspreken op plannen zuidelijke ringweg › Groningen Bereikbaar

Groningers kunnen vanaf 30 augustus inspreken op plannen zuidelijke ringweg › Groningen Bereikbaar

Groningers kunnen vanaf 30 augustus inspreken op plannen zuidelijke ringweg

Groningers kunnen vanaf 30 augustus inspreken op plannen zuidelijke ringweg

30 augustus 2013
De zuidelijke ringweg is van grote betekenis voor de inwoners van de stad Groningen. Van alle weggebruikers op de ringweg woont ongeveer 80 procent in of om de stad. De overige 20 procent is doorgaand verkeer. De kern van de ombouw van de zuidelijke ringweg is het verdiept aanleggen van een deel van de ring en het ongelijkvloers maken van het Julianaplein. Dat plein aan de zuidkant van Groningen wordt ongelijkvloers, waardoor geen verkeerslichten meer nodig zijn. De uit de jaren zestig daterende ringweg is momenteel verhoogd aangelegd en doorsnijdt enkele woonwijken. Bij het drukke Julianaplein staan nu verkeerslichten, waar zich dagelijks files vormen, met veel afremmend, stilstaand en optrekkend verkeer. Door de ombouw van de ringweg neemt de reistijd met ongeveer 30 procent af. Daardoor verbetert de bereikbaarheid van Groningen en de doorstroming van het verkeer.

Stadswijken aantrekkelijker en veiliger maken

Behalve op het verbeteren van de bereikbaarheid van Groningen en de doorstroming en veiligheid van het verkeer is de ombouw van de zuidelijke ringweg er ook op gericht de omringende stadswijken aantrekkelijker en veiliger te maken, door verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ervan en door herinrichting van straten. Met het oog daarop zijn naast het OTB vier ontwerp-inrichtingsplannen gemaakt voor deze zuidelijke stadswijken. Het gaat om de omgeving van de Vondellaan, die van de Maaslaan en het gebied op de "deksels" van het verdiepte deel van de ringweg, bij het Sterrebos en de Oosterpoort. Het vierde ontwerp-inrichtingsplan is voor de wijk Helpman. Bij Helpman komt een nieuwe tunnel onder het spoor. Die tunnel is bedoeld ter vervanging van de huidige spoorwegovergang en om het verkeer in Groningen-Zuid beter te verdelen.

Milieueffectrapport gereed

Voor het ontwerp-tracébesluit is een milieueffectrapport opgesteld. Dat rapport laat zien welke gevolgen de ombouw van de ringweg heeft voor de omgeving. Voor verkeersstromen bijvoorbeeld en voor luchtkwaliteit en geluidsbelasting. De belangrijkste conclusie van het MER is dat er geen milieueffecten zijn die uitvoering van de ombouw in de weg staan. Door het ongelijkvloerse Julianaplein en de verdiepte ligging komen de op- en afritten van de zuidelijke ringweg op een andere plaats te liggen. Daardoor verschuiven de verkeersstromen op het stedelijke wegenstelsel. Op sommige wegen gaan meer auto's rijden, op andere minder. In totaal neemt het aantal autokilometers op het stedelijke wegennet licht af vergeleken met de situatie zonder het project. Het plan voor de ombouw verbetert de verkeersveiligheid en vermindert de kans op ernstige ongelukken. De luchtkwaliteit zit in Noord-Nederland al ver onder de wettelijke normen en verandert nauwelijks als gevolg van het project. Maar net als in de rest van Nederland wordt de lucht geleidelijk schoner de komende jaren. De geluidsbelasting als gevolg van de ringweg neemt af: het wordt op de meeste plaatsen stiller, doordat bij de ombouw van de ringweg geluidsbeschermende maatregelen worden genomen. Er zijn ook adressen waar de geluidsbelasting toeneemt, doordat verkeersstromen verschuiven. De geluidsbelasting van 118 adressen blijft onder de wettelijke grenswaarden, maar ligt boven de gewenste (streef)waarden. De projectorganisatie organiseert in september gesprekken en informatiebijeenkomsten voor de betreffende bewoners. De meeste fietsverbindingen blijven intact of worden vervangen door een gelijkwaardig alternatief. De fietstunnel bij zwembad De Papiermolen verdwijnt. De veiligheid van de fietsverbindingen bij de Gasunie, het Vrijheidsplein, de Verlengde Hereweg en het Oude Winschoterdiep verbetert.

Inspraak en voorlichting

Insprekers kunnen tot en met 10 oktober reageren op het OTB/MER en de ontwerp-inrichtingsplannen. In de tweede en derde week van september zijn er vier inspraakbijeenkomsten in MartiniPlaza. Voor de realisatie van de Helperzoomtunnel is een omgevingsvergunning nodig. Inwoners kunnen daar over enkele weken een zienswijze over indienen, nadat de gemeente hierover een ontwerpbesluit heeft genomen. Alle informatie over de plannen en de inspraakperiode vindt u op de website www.aanpakringzuid.nl.