Privacy statement gratisreizenbuitendespits OV-kaart › Groningen Bereikbaar

Privacy statement gratisreizenbuitendespits OV-kaart › Groningen Bereikbaar

Privacy statement gratisreizenbuitendespits OV-kaart

Privacy statement gratisreizenbuitendespits OV-kaart

Dit experiment is een initiatief van de samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar met een ondersteunende rol voor Trans Link Systems B.V. (hierna aangeduid als Translink) en heeft tot doel om de OV-ochtendspits in Groningen te ontlasten en te onderzoeken of studenten bereid zijn om hun reisgedrag aan te passen. Met name de vraag of een aangepast reisproduct ervoor kan zorgen dat de ochtendspits gemeden wordt, wordt hierin bekeken. Dit onderzoek is van belang omdat het bij kan dragen aan een streven naar een evenwichtiger vervoersvraag gedurende de gehele dag.

Als onderdeel van je aanmelding voor het experiment vragen we je om toestemming te geven voor het gebruik van je e-mailadres, telefoonnummer, je OV-chipkaartnummer en je reisgegevens zodat we een analyse kunnen maken van je (veranderende) reisgedrag als gevolg van deelname aan dit experiment. Hiervoor wordt gekeken naar je reisgedrag tijdens het experiment en naar de periode voorafgaand aan het experiment. Je reisgedrag wordt verwerkt als onderdeel van de gehele groep deelnemers, dus niet als individu. Bij de analyse kijken we ook naar woonlocatie, onderwijslocatie en opleiding.

Groningen Bereikbaar wil dat jij juist en volledig wordt geïnformeerd over de wijze waarop de betrokken organisaties omgaan met de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Om jouw gegevens veilig te beheren is TLS gevraagd de gegevens te beheren en conform de privacyregels te handelen. Om dit te garanderen is een bewerkersovereenkomst opgesteld tussen Groningen Bereikbaar en TLS. TLS vraagt in dit verband dan ook toestemming aan jou voor het gebruik van de hiervoor genoemde gegevens.

Welke gegevens worden van jou verwerkt

Met jouw instemming worden onderstaande gegevens verwerkt:

- De door jou bij dit aanmeldproces ingevulde gegevens:

  • E-mailadres: hiermee kunnen wij je informeren en uitnodigen voor enquêtes;
  • Telefoonnummer: hiermee kunnen wij je informeren en contact opnemen in geval van een vraag of probleem;
  • OV-chipkaartnummer: hiermee regelen wij het extra reisproduct van Arriva voor jou. Daarnaast kunnen we hiermee nagaan of je voldoet aan het deelnemerscriterium dat je al enige tijd in het bezit bent van een weekstudentenreisproduct (als je een aan het HBO of aan de universiteit studeert gaat het om een jaar; als je aan het MBO studeert gaat het om een half jaar). Verder kunnen we hiermee nagaan of je bij de start van het experiment daadwerkelijk je week-studentenreisproduct hebt gewisseld voor een weekend-studentenreisproduct en om vast te stellen of het klopt dat je gedurende het experiment niet terugwisselt naar het weekstudentenreisproduct (tenzij je besluit niet meer aan het experiment te willen deelnemen);
  • Postcode, woonplaats, opleiding, onderwijsinstelling en onderwijslocatie: hiermee willen wij een beeld krijgen of er een verband is tussen deze locaties en de opleiding en het reisgedrag en kijken wij of jij behoort tot doelgroep van het experiment en hieraan mag deelnemen;
  • Geboortedatum, de vraag of je uit- of thuiswonend en opleidingsniveau: om de vergoeding aan de vervoersbedrijven conform afspraken te laten verlopen.

- Reisgegevens: reisgedrag gedurende periode 1 oktober 2016 tot en met 31 juli 2017 (huidig gedrag) en 1 oktober 2017 tot en met 31 juli 2018 (gedrag gedurende het experiment) met door jou opgegeven OV-chipkaart en de eventueel vervangende OV-chipkaart gedurende dit experiment. Hiermee kunnen wij het reisgedrag van de gehele groep (dus niet op individueel niveau) analyseren en kijken of er een verandering in het reisgedrag optreedt tussen de fase vóór en tijdens het experiment.

Welk soort informatie mag je verwachten?

Groningen Bereikbaar informeert je na je aanmelding of je bent geselecteerd voor deelname. Tijdens je deelname zal Groningen Bereikbaar je een aantal keer benaderen voor het invullen van een enquête over je ervaringen als deelnemer.

Verstrekking van gegevens

Jouw e-mailadres en telefoonnummer worden uitsluitend aan Groningen Bereikbaar doorgegeven voor de communicatie, zoals hierboven omschreven. Er worden geen gegevens verstrekt aan derde partijen, behoudens verplichtingen op grond van de wet. Jouw kaartnummer wordt uitsluitend aan Arriva doorgegeven voor het activeren van het reisproduct op je OV-chipkaart waarmee je doordeweeks in en rond Groningen gratis kunt reizen na de ochtendspits in de bussen van Qbuzz en treinen van Arriva.

Beveiliging van gegevens

Groningen Bereikbaar, Arriva en Translink nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens adequaat te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

Bewaartermijn van gegevens

Standaard worden jouw persoonsgegevens maximaal tot 6 maanden na het einde van het experiment (31 juli 2018) bewaard. In aanvulling worden jouw persoonsgegevens verwerkt tot het moment waarop je te kennen geeft verdere verwerking niet op prijs te stellen. Jouw persoonsgegevens worden dan binnen zeven werkdagen verwijderd. Dit kan middels het afmeldproces dat zal worden gecommuniceerd via e-mail na het aanmelden. Met vragen over privacy kun je terecht bij info@groningenbereikbaar.nl o.v.v. gratisreizenbuitendespits OV-kaart.

Inwerkingtreding

Deze versie van het privacy statement treedt op 4 september 2017 in werking. De persoonsgegevens die je hebt opgegeven worden samen met je reisgegevens gebruikt om:

  • het reisproduct van Arriva te activeren
  • te controleren of je (nog) voldoet aan de deelnemerscriteria
  • te onderzoeken of het reisgedrag van de deelnemers is veranderd
  • rapportages te maken over de resultaten van het experiment
  • jou te informeren over het experiment

 

Terug naar de hoofdpagina Gratisreizenbuitendespits OV-kaart >>