Privacy statement › Groningen Bereikbaar

Privacy statement › Groningen Bereikbaar

Privacy statement

Privacy statement

Dit experiment is een initiatief van samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar met ondersteuning van Trans Link Systems B.V. (hierna: Translink). Doel is de OV-ochtendspits in Groningen te ontlasten, te onderzoeken of studenten bereid zijn om hun reisgedrag aan te passen en of een aangepast mobiliteitsaanbod hiervoor kan zorgen. Dit experiment is van belang omdat het kan bijdragen aan een evenwichtiger vervoersvraag gedurende de gehele dag.  

Als onderdeel van je aanmelding voor het experiment vragen we je om toestemming te geven voor het gebruik van een aantal persoonsgegevens. Welke gegevens en voor welk doel vind je in onderstaande alinea. Zo kunnen we een analyse maken van je (veranderende) reisgedrag door deelname aan dit experiment. Hiervoor kijken we naar je reisgedrag tijdens het experiment en naar de periode ervoor. Het reisgedrag is op welk moment van de dag (spits, dal of weekend) wordt er gereisd en verandert dit reisgedrag na het aangepaste mobiliteitsaanbod. Bij de analyse kijken we ook naar woonlocatie, onderwijslocatie en opleiding. Groningen Bereikbaar gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben we Translink en Swapfiets gevraagd de gegevens te beheren en conform de privacyregels te handelen. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst opgesteld tussen Groningen Bereikbaar en Translink en tussen Groningen Bereikbaar en Swapfiets. Groningen Bereikbaar vraagt in dit verband dan ook jouw toestemming voor het gebruik van bovengenoemde gegevens voor dit experiment.

Welke gegevens worden van jou verwerkt?
Met jouw instemming worden onderstaande gegevens verwerkt: 

- Jouw ingevulde gegevens bij dit aanmeldproces

  • E-mailadres: hiermee kunnen wij je informeren en uitnodigen voor enquêtes;  
  • Telefoonnummer: hiermee kunnen wij je informeren en contact opnemen in geval van een vraag of probleem;  
  • OV-chipkaartnummer: Hiermee kunnen we nagaan of je voldoet aan het deelnemerscriterium dat je al enige tijd in het bezit bent van een week-studentenreisproduct. Verder kunnen we zo nagaan of je bij de start van het experiment daadwerkelijk je week-studentenreisproduct hebt gewisseld voor een weekend-studentenreisproduct. Ook kunnen we zo vaststellen of het klopt dat je gedurende het experiment niet terug wisselt naar het week-studentenreisproduct (tenzij je besluit niet meer aan het experiment te willen deelnemen);  
  • Postcode, adres, woonplaats, opleiding, onderwijsinstelling en onderwijslocatie: hiermee willen wij een beeld krijgen of er een verband is tussen deze locaties en de opleiding en het reisgedrag. Ook beoordelen wij of jij tot doelgroep van het experiment behoort en mag deelnemen. Tevens gebruiken wij deze gegevens voor de verstrekking van de e-bike via Swapfiets. 

- Reisgegevens: reisgedrag gedurende periode 1 maart 2017 tot en met 31 juli 2017 (huidig gedrag) en 1 maart 2018 tot en met 31 juli 2018 (gedrag gedurende het experiment) met door jou opgegeven OV-chipkaartnummer en de eventueel vervangende OV-chipkaart gedurende dit experiment. Hiermee kunnen wij het reisgedrag van de gehele groep (dus niet op individueel niveau) analyseren en kijken of er een verandering in het reisgedrag optreedt tussen de fase vóór en tijdens het experiment;  

- De locatiegegevens en daarmee de verplaatsingen van het trackingsysteem van de e-bike worden verzameld en geanalyseerd gedurende de periode 1 maart 2017 tot en met 31 juli 2018. Deze gegevens worden gebruikt als aanvulling op het reisgedrag met het openbaar vervoer om daarmee te analyseren of de e-bike bijdraagt aan de doelstelling van het experiment.

Welke soort informatie mag je verwachten?
Groningen Bereikbaar informeert je na je aanmelding of je bent geselecteerd voor deelname. Mocht je niet binnen de selectie vallen dan ontvang je hierover ook een mail en verwijderen wij jouw gegevens. Tijdens je deelname zal Groningen Bereikbaar je een aantal keer benaderen voor het invullen van een enquête over je ervaringen als deelnemer.

Verstrekking van gegevens 
Jouw e-mailadres en telefoonnummer worden aan Groningen Bereikbaar doorgegeven voor de communicatie, zoals hierboven omschreven. Als je bent geselecteerd voor deelname dan worden je mailadres, telefoonnummer en woonadres doorgegeven aan Swapfiets, de verstrekker van de e-bike.

Beveiliging van gegevens
Groningen Bereikbaar en Translink nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens adequaat te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.  

Je rechten op grond van de privacywetgeving 
Je hebt het recht om je gegevens voor deze verwerking in te zien. Daartoe dien je een verzoek te doen bij de Groningen Bereikbaar (info@groningenbereikbaar.nl), vergezeld van een kopie van je paspoort of ID-kaart waarop het BSN, pasfoto en handtekening onleesbaar zijn gemaakt. Binnen 4 weken nadat je het inzageverzoek hebt gedaan ontvang je bericht over de gegevens die in het kader van dit experiment over je worden verwerkt. Na afhandeling van het verzoek zal Groningen Bereikbaar de kopie van je paspoort of ID-kaart vernietigen. Indien blijkt dat je gegevens niet correct geregistreerd staan, dan heb je uiteraard het recht om dit te laten corrigeren. 

Bewaartermijn van gegevens 
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt tot maximaal 6 maanden na het verlopen van het experiment (31 juli 2018) of tot het moment waarop je aangeeft verdere verwerking niet op prijs te stellen. Jouw persoonsgegevens worden dan binnen 7 werkdagen verwijderd. Dit kan met het afmeldproces dat we communiceren via e-mail na het aanmelden. Met vragen over privacy kun je terecht bij info@groningenbereikbaar.nl.

Inwerkingtreding  
Deze versie van het privacy statement treedt op 1 maart 2018 in werking.  De persoonsgegevens die je opgeeft worden samen met je reisgegevens gebruikt om:  

  • te controleren of je (nog) voldoet aan de deelnemerscriteria  
  • te onderzoeken of het reisgedrag van de deelnemers is veranderd  
  • rapportages te maken over de resultaten van het experiment als totaal 
  • jou te informeren over het experiment 
  • door te geven aan Swapfiets ten behoeve van de e-bike

Terug naar hoofdpagina